Do schowka

57 223,00 zł

Syndyk Janfruit sp. z o.o. sprzeda dwie linie pakujące marki Sorter.Kraj pochodzenia

Polska


Syndyk masy upadłości Janfruit Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza przetarg ofertowy na zakup wchodzących w skład masy upadłości ruchomości

1.Dwóch linii pakujące marki Sorter rok produkcji 2011 – cena wywoławcza 57 223,- złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote)

Sprzedaż jest objęta 23% podatkiem VAT

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 15% podanej
w ogłoszeniu wartości ruchomości, na rachunek bankowy masy upadłości: Pekao S.A.47 1240 6292 1111 0011 1527 0348 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert (decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości)

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w regulaminie przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2024 roku do godz.: 15.00 w biurze syndyka ul. Żurawia 32/34 lok 521, 00-515 Warszawa lub listem poleconym (decyduje data wpływu do biura syndyka) z podaniem sygnatury akt V GUp 15/22.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 11 lipca 2024 roku o godz. 16.00.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni powszednie w godzinach 10.00- 14.00 po uprzednim umówieniu.

Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią regulaminu przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
Wszelkie informacje można uzyskać w kontakcie telefonicznym.

Ogłoszenie należy do użytkownika:

Dąbrówka Nowa Pokaż na mapie


epetniak
Na MotoMaszyny.pl od: kwi 2024 Zobacz ogłoszenia użytkownikaDo schowkaTo ogłoszenie jest najczęściej wyszukiwane po wpisaniu hasła: